Algemene voorwaarden, Terms & Conditions (below)

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de Kunstenaar en de Klant.
 2. “de Kunstenaar”: de maker van het Kunstwerk.
 3. “de Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Marjan van Holthe een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Marjan van Holthe.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Marjan van Holthe en de Klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Marjan van Holthe door de Klant.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de Klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Het Kunstwerk wordt binnen 1 maand na aankoop en/of afloop van de Expositie aan de Klant afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan aflevering eerder plaatsvinden.
 3. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het Kunstwerk is voor risico van de Klant van de aflevering af.
 5. Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Marjan van Holthe te worden ingediend, waarbij binnen 14 dagen in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

ARTIKEL 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

 1. Reparaties en overige werkzaamheden door Marjan van Holthe aan een Kunstwerk dat eigendom is van de Klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.
 2. Bij aflevering van het Kunstwerk is de Klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de Klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Marjan van Holthe.
 3. De Klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen 14 dagen na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling door de Klant geschiedt:
 2. contant, waaronder begrepen betalingen via Ideal, Paypal ,creditcard en Klarna; deze worden afgehandeld via derde partij Mollie. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden overgemaakt. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. op basis van een factuur.
 4. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is de Klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 5. De door Marjan van Holthe in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Zolang de Klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Marjan van Holthe zich de eigendom van het Kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Marjan van Holthe heeft voldaan.

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op het Kunstwerk blijft berusten bij de Kunstenaar. Uit dit recht van de Kunstenaar vloeien voor de Klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het Kunstwerk.

ARTIKEL 10– Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Marjan van Holthe is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

KUNSTUITLEEN

ARTIKEL 11- algemeen

 • Bedrijven en instellingen; leners met wie Marjan van Holthe een Leenovereenkomst voor Bedrijven en Instellingen heeft afgesloten.
 • Lener: De Particulier, het Bedrijf of de Instelling met wie Marjan van Holthe een Leenovereenkomst heeft afgesloten.
 • De Lener is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven (per post of e-mail).
 • Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van Marjan van Holthe, tenzij er sprake is van koop.

ARTIKEL 12-betaling

 1. Particulieren zijn over geleende kunstwerken maandelijks een Leenvergoeding verschuldigd.
 2. Betaling voor Particulieren is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving per bank of giro.
 3. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de leenvergoeding voor een maand, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Lener niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal Marjan van Holthe de lener in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen. Indien de Lener niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt Marjan van Holthe zich het recht voor de leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij de Lener bevinden terstond te worden geretourneerd aan Marjan van Holthe. De Lener is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten van Marjan van Holthe. De Lener is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
 4. Marjan van Holthe behoudt zich het recht voor geen nieuwe Leenovereenkomst te sluiten met Leners met openstaande vorderingen, dan wel nieuwe kunstwerken uit te lenen.

ARTIKEL 13 – opzegging, faillissement en beëindiging.

 1. Opzegging en daarmee beëindiging van deze overeenkomst door Particulier kan alleen bij het inleveren van alle door de Particulier geleende werken.
 2. Na opzegging van deze overeenkomst zijn de Bedrijven en instellingen verplicht de werken uiterlijk bij het einde van de overeenkomst in te leveren.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Lener, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Lener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag Marjan van Holthe de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen en daarmee beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Marjan van Holthe op de Lener zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien het kunstwerk/ de kunstwerken niet binnen 14 dagen na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn ingeleverd bij Marjan van Holthe, dan verbeurt de Lener per dag een boete ter hoogte van 1% van de waarde van de kunstwerken die ten onrechte niet zijn ingeleverd. Naast deze boete blijft de Lener het achterstallige Leenvergoeding op basis van de overeenkomst en schadevergoeding op grond van de wet voor de daadwerkelijk geleden schade door Marjan van Holthe verschuldigd.

ARTIKEL 14 – verplichtingen en aansprakelijkheid lener

 1. De Lener dient zorgvuldig en als goed huisvader voor de werken te zorgen. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. De Lener draagt zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.
 2. De Lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, Marjan van Holthe hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
 3. De Lener is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor het adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht.
 4. De Lener is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres / bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen en de kunstwerken te (doen) reproduceren.
 5. De Lener is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van Marjan van Holthe.

ARTIKEL 15 –toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

ARTIKEL16 – herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 17 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. (na ontvangst)

 ARTIKEL 18 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 19 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

TERMS AND CONDITIONS

Article 1 – Definitions
In these General Conditions the following terms have the following meanings:

“The Artwork”: the work specified in the agreement between the Artist and the Client.
“The Artist”: the creator of the Artwork.
“The Client”: the natural or legal person who enters into an agreement with Marjan van Holthe.


Article 2 – Applicability of the General Terms and Conditions

These General Terms and Conditions apply to all agreements, assignments, offers and quotations concluded with or issued by Marjan van Holthe.

Article 3 – Formation of the agreement

The agreement between Marjan van Holthe and the Customer is established by acceptance of Marjan van Holthe’s offer by the Customer.

Article 4 – Prices

All prices are in euros and include VAT.
Price changes arising from the law such as those relating to VAT can be passed on to the Customer.

Article 5 – Purchase of a Work of Art

 1. If the agreement concerns the purchase of an Artwork, the details of the Artwork, the Client’s details, the method of payment, the delivery method and other details will be recorded in the agreement to be drawn up.
 2. The Artwork will be delivered to the Client within 1 month after purchase and / or the expiry of the Exhibition, unless otherwise agreed. If the Artwork is in stock and is not or will not be exhibited, delivery can take place earlier.
 3. A specified delivery period is always indicative, unless explicitly agreed otherwise.
 4. Delivery of the Artwork takes place in the manner as agreed in the agreement. The Artwork is at the risk of the Customer from delivery.
 5. Complaints about defects in the purchased Artwork must be submitted to Marjan van Holthe in a timely manner after discovery thereof, within 14 days in any event on time. Failure to complain in time will result in loss of rights.

ARTICLE 6 – Repairs and other work

 1. Repairs and other work by Marjan van Holthe on a Work of Art that is the property of the Customer will always be performed on the basis of a best efforts obligation.
 2. Upon delivery of the Work of Art, the Customer is obliged to to inspect the work performed. If the Client does not find the work performed in order, he will immediately notify Marjan van Holthe, preferably in writing.
 3. The Client is deemed to have accepted the work performed if he does not receive it within 14 days after delivery of the Artwork has reported defects in the work performed.

Article 7 – Payment

 1. Payment by the Customer is made:
 2. in cash, including payments via Ideal, Paypal, credit card and Klarna; these are handled via third party Mollie. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer to be transferred immediately. In the event of an agreement to provide a service, this period commences after the consumer has received confirmation of the agreement. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in the provided or stated payment details to the entrepreneur.
 3. based on an invoice.
 4. If an invoice is sent, the payment term is 14 days from the invoice date. By the mere expiry of this period, the Customer is in default and the Customer owes statutory interest from the date of the occurrence of the default.
 5. The extrajudicial costs reasonably incurred by Marjan van Holthe will be for the account of the Customer.

ARTICLE 8 – Retention of title and right of retention

 1. As long as the Customer has not paid the full amount of the purchase price with any additional costs, Marjan van Holthe reserves the ownership of the Artwork. In that case, ownership will pass to the Customer as soon as the Customer has fulfilled all its obligations towards Marjan van Holthe.

ARTICLE 9 – Intellectual Property

 1. The copyright on the Artwork remains with the Artist. Restrictions on the use, publication and reproduction of the Artwork arise from this right of the Artist.

ARTICLE 10– Governing Law and Disputes

 1. The agreement and any other legal relationships between the Client and Marjan van Holthe are governed by Dutch law.
 2. All disputes arising from the agreement (s) and these General Terms and Conditions will be submitted to the competent court in the Netherlands, unless a mandatory legal provision prescribes otherwise.

ART LENDING

ARTICLE 11- general

 • Companies and institutions; borrowers with whom Marjan van Holthe has concluded a Loan Agreement for Companies and Institutions.
 • Borrower: The Individual, the Company or the Institution with whom Marjan van Holthe has concluded a Loan Agreement. < / em>
 • The Borrower is obliged to notify a change of address in writing (by post or e-mail) when moving.
 • All Loaned artworks remain the property of Marjan van Holthe, unless there is a purchase.

ARTICLE 12 Payment

 1. Private individuals owe a monthly loan fee on loaned artworks.
 2. Payment for Private individuals is only possible by direct debit authorization by bank or giro.
 3. Companies and institutions received an invoice with the loan fee for one month, which must be paid in advance within 14 days of the invoice date. If the Borrower has not paid the invoice within the set term, Marjan van Holthe will give the borrower notice of default and send a payment reminder. If the Borrower has not fully paid his claim within the term set in the payment reminder, Marjan van Holthe reserves the right to terminate the loan agreement. Upon dissolution, the loaned works of art that are at the Borrower’s must be returned immediately to Marjan van Holthe. The Borrower is liable for all extrajudicial (collection) costs incurred by Marjan van Holthe. The Borrower is also obliged to pay actual judicial costs and attorney’s costs, if, in the case of legal proceedings, the court costs order is lower.
 4. Marjan van Holthe reserves the right not to renew To conclude a loan agreement with Borrowers with outstanding claims, or to lend out new artworks.

ARTICLE 13 – cancellation, bankruptcy and termination.

 1. Cancellation and thus termination of this agreement by the Private Person is only possible when all the works borrowed by the Private person are handed in.
 2. After cancellation of this agreement, the Companies and institutions are obliged to carry out the works at the latest by the end of the agreement.
 3. In case of liquidation, of (application for) suspension of payments or bankruptcy, of attachment against the Borrower, of debt restructuring or any other circumstance that prevents the Borrower can freely dispose of his assets for longer, Marjan van Holthe may terminate the agreement immediately and with immediate effect and thereby terminate or cancel the order, without any obligation on his part to pay any compensation or compensation. All claims of Marjan van Holthe on the Borrower are in that case immediately due and payable.
 4. If the artwork / works of art are not returned to Marjan van Holthe within 14 days after the termination or dissolution of the agreement, then forfeiture the Borrower per day a fine of 1% of the value of the works of art that were wrongly not returned. In addition to this fine, the Borrower continues to owe the overdue Loan Fee based on the agreement and compensation based on the law for the actual damage suffered by Marjan van Holthe.

ARTICLE 14 – Obligations and Liability of Borrower

 1. The Borrower must take care of the works carefully and with due diligence. The works should not be placed in the immediate vicinity of a heat source or in a damp place and should be protected from direct sunlight as much as possible. The Borrower will provide a proper hanging system.
 2. The Borrower is obliged to immediately notify Marjan van Holthe of damage, loss or loss of works. It is not permitted to carry out repairs yourself or have them carried out.
 3. The Borrower is responsible for taking out insurance for the address where the borrowed artworks are accommodated.
 4. The Borrower is obliged in case of attachment to his dependents or in case of petition for bankruptcy or bankruptcy.

ARTICLE 15 – applicable law and dispute settlement

 1. All agreements to which these general terms and conditions have been declared applicable are subject to Dutch law.
 2. Disputes between the parties, including those that are only regarded as such by one of the parties, will can be resolved as much as possible through proper consultation.
 3. If this amicable consultation does not lead to a solution, the parties will submit their disputes to the absolutely competent court.
 4. If any provision of these General Terms and Conditions is null and void or is nullified, the other provisions of these General Terms and Conditions will remain in full force. The parties will consult on the invalid or voided provisions in order to make a replacement arrangement. The replacement arrangement will not affect the purport of these General Terms and Conditions or the Agreement.

ARTICLE 16 – right of withdrawal

 1. When purchasing products, the consumer has the option to dissolve the agreement without giving any reason within 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and announced to the entrepreneur.
 2. During the reflection period, the consumer will carefully handle the product and the packing. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

ARTICLE 17 – Costs in case of withdrawal

If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs of return will not exceed the cost of the return. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 30 days after the return or cancellation. (upon receipt)

ARTICLE 18 – Conformity and Warranty

 1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the on the date of the realization of the the agreement existing legal provisions and / or government regulations.

ARTICLE 19 – Delivery and execution

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services. The place of delivery is the address that the consumer uses. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the company will execute accepted orders with due speed, but no later than 30 days, unless a longer delivery period has been agreed.
 2. If delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs.
 3. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will endeavor to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item is being delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment are for the account of the entrepreneur.

Marjan van Holthe / Emjees – Annadaal 61 6715 JB Ede – Nederland – KvK 63631423 BTW/VAT NL001915814B79
%d bloggers liken dit: